Статутот на ЈКП „Комуналец“ Свети Николе можете да го погледнете од линкот подолу.

Преземи Статут на ЈКП „Комуналец“ Свети Николе