ЈКП Комунaлец – Свети Никoле е локално јавно претпријатие формирано од Совет на Општина Свети Николе за извршување на комунални дејности на територијата на Општина Свети Николе.

Почетоците на претпријатието датираат, односно е основано на Народниот одбор при Општина Свети Николе на седницата одржана на 29.12.1955 година под името Управа за комунални работи “Единство” – Свети Николе. Во текот на своето работење претпријатието поминува низ повеќе трансформации, а со одлука на Собрание на Општина Свети Николе заведена под бр.08-970 од 05.12.1989 година е организирано како Јавно претпријатие за комунални дејности “Единство” – Свети Николе со следните регистрирани дејности:

 • Производство и дистрибуција на вода
 • Одведување на отпадни води
 • Чистење на јавни површини
 • Изнесување и депонирање на отпад
 • Оџачарски услуги
 • Погребни услуги
 • Уредување и одржување на улици
 • Уредување и одржување на јавни зелени површини
 • Услуга на пазари на големо и мало
 •  

  Работењето на претпријатието во текот на 1999 година е усогласено согласно Законот за јавните претпријатија и вака функционира се 2005 година. Со одлука на Совет на Општина Свети Никоел бр.0701-1162 од 28.10.2005 година од составот на ЈКП “Eдинство” – Свети Николе се издвојува ЈКП “Комуналец” – Свети Николе и продолжува да функционира како нов правен субјект. Основна дејност на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе е собирање, обработка и снабдување со вода, а останати регистрирани дејности се:

 • Собирање, пречистување и дисрибуција на вода
 • Активности во врска со недвижен имот
 • Издавање на сопствен недвижен имот
 • Одгледување на посеви и насади,неспомнати на друго место
 • Земјоделски услуги, уредување и одржување на животната средина и природата
 • Отстранување на отпадни води и ѓубре, санитарни и слични активности