Органи на Јавното комунално претпријатие се:

–       Управен одбор

–       Надзорен одбор за контрола на материјално – финансиско работење

–       Директор

ЈКП Комуналец – Свети Николе своите дејности успешно ги извршува со 69 вработени, организирани во три сектори и тоа:

  1. Сектор за административни, општи и правни работи
  2. Сектор за комунална хигиена, одржување на јавно прометни површини, паркови и зеленило и одржување и
  3. Сектор водовод и канализација, филтерна станица и станица за пречистување на отпадни и фекални води