Членови на надзорен одбор за контрола на материјално – финансиско работење при ЈКП “Комуналец” – Свети Николе се:

  1. Бранко ПОПОВСКИ – претседател
  2. Кристина ИВАНОВА – зам.претседател
  3. Јорданка СТОЈАНОВА – член
  4. Наташа ЃОРЧЕВА – член
  5. Дејан СЕРАФИМОВ – член