Цени на вода за пиење, канализација и ѓубрарина

Ред. бр.Опис на услугаЦена
1.Вода
1.1.Вода за физички лица 28,00 ден/м3
1.2.Вода по член140,00 ден/член
1.3.Вода за правни лица55,00 ден/м3
1.4.Вода за школи и градинки37,00 ден/м3
1.5.Вода за викендици37,00 ден/м3
2.Канализација
2.1.Канализација за физички лица8,50 ден/м3
2.2.Канализација паушал42,50 ден/м3
2.3.Канализација за правни лица10,00 ден/м3
3,Ѓубрарина за физички лица
3.1.Станбен простор3,00 ден/м2
3.2.Дворно место0,30 ден/м2
4.Ѓубрарина за правни лица
4.1.Станбен простор5,00 ден/м2
4.2.Дворно место0,30 ден/м2
Цените се утврдени без ДДВ.
 

Цени за извршените услуги за правни и физички лица од страна на ЈКП „Комуналец“

Ред. бр.Вид на работаЦена
1.Канализациони услуги
а)отпушување канализација300,00 ден.
б)приклучување канализација1600,00 ден.
2.Користење на водена пумпа по час700,00 ден.
3.Употреба на цистерна за вода1800,00 ден.
4.Чистење на септичка јама за домаќинство1800,00 ден.
5.Чистење на септичка јама за правни лица2200,00 ден.
6.Употреба на трактор или камион ТАМ со екипа 1800,00 ден.
7.Употреба на трактор или камион ТАМ без екипа1500,00 ден.
8.Употреба на камион ФАП 2250,00 ден.
9.Вршење на услуга со СКИП по работно време2200,00 ден.
10.Вршење на услуга со СКИП за време на работно време1800,00 ден.
11.Вршење на услуга со булдожер ТГ по работно време2200,00 ден.
12.Вршење на услуга со булдожер ТГ за време на работно време1800,00 ден.
13.Уредување на зелени површини од час180,00 ден.
14.Косење трева со тревокосачка од м22,00 ден.
15.Монтирање и демонтирање на водомер450,00 ден.
16.Приклучување на водоводната мрежа – физичко лице2800,00 ден.
17.Приклучување на водоводната мрежа – правно лице (инвеститор)4350,00 ден.
18.Приклучок за вода за деловен простор4300,00 ден.
19.Метење на јавно прометни површини од м20,18 ден.
20.Миење на јавно прометни површини од м20,60 ден.
21.Прскање со препарати од м21,00 ден.
22.Одстранување на плевел од патеки (велосипедска, пешачка и др.) од м23,00 ден.
23.Собирање на отпадоци од јавно прометни површини и речно корито од м21,00 ден.
24.Собирање на откосена трева од м20,50 ден.
25.Рачен утовар на трева од м20,07 ден.
26.Полевање со распрскувач од м20,50 ден.
27.Кроење на гранки и сечење на суви стебла од час61,00 ден.
28.Окопувње на дрва, грмушки и други садници од број16,00 ден.
29.Прехранување на трева од м20,20 ден.
30.Окопување и прскање на трендафили од м218,00 ден.
31.Плевење на трендафили од м220,00 ден.
32.Кроење на трендафили од м215,00 ден.
33.Полевање со цистерна (од број)3,00 ден.
34.Ѓубрење на цветни површини од м215,00 ден.
35.Припрема на цветни леи, фрезирање и ѓубрење од м25,00 ден.
36.Заштита со вар на садници до h = 1,3 m 13,00 ден.
37.Чистење на отпадоци на трибина на градски стадион и ракометно игралиште од м20,50 ден.
38.Чистење на трева на трибина на градски стадион и ракометно игралиште од м21,50 ден.
39.Вршење на услуга со ваљак во придружба на работник од ЈКП Комуналец1.500,00 ден.
40.Вршење на услуга со ваљак без придружба на работник од ЈКП Комуналец1.000,00 ден.
Цените се утврдени без ДДВ.
 

Цени за уништување на прехранбени производи со изминат рок

Уништувањето ќе биде по следните цени:
до 100 кгр.1.000,00 денари
до 500 кгр.2.000,00 денари
до 1000 кгр.3.000,00 денари
над 1000 кгр.1.000,00 денари за секој нареден тон
Цените се утврдени без ДДВ.
 

Цени на закупнина на деловен простор и услуги во Градски Пазар

Ред. бр.УслугаПериод на издавањеЦена
1.Закупнина на деловен простор300 ден/м2
1.1.Дневно издавање паушал120,00 ден.
1.2.Месечно издавање1.000,00 ден.
1.3.Годишно издавање10.000,00 ден.
2.Издавање на пазаришни тезги
2.1.Месечен паушал за секојдневно користење (пиљара)2.500,00 ден.
2.2.Годишен паушал за секојдневно користење (пиљара)25.000,00 ден.
2.3.Дневно издавање паушал120,00 ден.
2.4.Месечно издавање750,00 ден.
2.5.Годишно издавање7.500,00 ден.
3.Издавање на пазаришни коцки
3.1.Месечен паушал за секојдневно користење на коцка1.800,00 ден.
3.2.Годишен паушал за секојдневно користење на коцка18.000,00 ден.
4.Издавање вагиДневно120,00 ден.
5.Издавање на пазарна тезга
во затворениот дел за чување на производи
Месечно400,00 ден.
Цените се утврдени со ДДВ