Соопштенија

Тековни активности 09/08/2011

Тековните активности на ЈКП „Комуналец“ Свети Николе на 09 Август 2011 година се следните:

  • местење на бекатон плочки на тротоари на ул. „Младинска“ и ул. „Крсте Мисирков“;
  • уредување на кругот на Управната зграда на претпријатието (изградба на фонтана, фарбање на огради, доизградба на потпорен зид, уредување на површини со зеленило, поставување на јарболи, бојадисување на ивичњаци во кругот на претпријатието);
  • редовно чистење на централното градско подрачје;
  • редовно чистење на Градскиот Плоштад;
  • редовно одржување на зеленилото во паркот;
0